โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

Advertisements
| ใส่ความเห็น

โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

20160718_13255020160718_132457

| ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

0.0000 ปก

4.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

| ใส่ความเห็น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

20160718_131744

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

รางวัล พานไหว้ครู


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู มอบรางวัลพานไหว้ครู แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด

| ใส่ความเห็น

มอบทุนการศึกษา/นักธรรมตรี


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนศึกษาธรรมะในวันอาทิตย์ ได้รับทุนการศึกษา

| ใส่ความเห็น

ส้วมสุขสันต์


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยครู และนักเรียน ร่วมรณรงค์ส้วมสุขสันต์ เปิดเทอมใหม่

| ใส่ความเห็น

ป้องกันโรคไข้เลือดออก


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณสุข ร่วมกันพ่นควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

| ใส่ความเห็น

ศิษย์มีครู


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยครู นักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

| ใส่ความเห็น

เปลี่ยนแท้งค์ให้เป็นทอง


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมพัฒนาเปลี่ยนแท๊งค์น้ำให้เป็นที่เก็บของ โดยได้ช่างในชุมชนมาช่วยดำเนินการ

| ใส่ความเห็น

ห้องสมุด สร้างปัญญา


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

| ใส่ความเห็น

จับปลาสองมือ


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง จับปลาเพื่อประกอบอาหารกลางวัน และทำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

| ใส่ความเห็น

ปูกระเบื้องหน้าห้องอนุบาล


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครูส่งเสริมการจัดการเรียนรู้นักเรียน ปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียนอนุบาลให้เอื้อต่อพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมตามวัย ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตาและชุมชน แล้วเสร็จ 3 มีนาคม 2557

| ใส่ความเห็น

สุขภาพปากและฟัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตรวจสุขภาพปากและฟันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 ,3 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.2, 4 และ 5

| ใส่ความเห็น

“อรุณสวัสดิ์ ความรัก” คิดวิเคราะห์จดหมาย


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรม อรุณสวัสดิ์…ความรัก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เนื่องในวันมาฆบูชา และวันแห่งความรัก โดยตัวแทนนักเรียนอ่านจดหมาย และร่วมกันคิดวิเคราะห์เนื้อความจดหมาย เป็นไปอย่างสนุกสนานและมีสาระประโยชน์อย่างยิ่ง

| ใส่ความเห็น

พอเพียง เลี้ยงปลา “กินปลา”


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู ส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง เลี้ยงปลา เป็นอาหารกลางวันนักเรียน

| ใส่ความเห็น

พอเพียง เลี้ยงกบ “กินกบ”


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู ส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง เลี้ยงกบ เป็นอาหารกลางวันนักเรียน

| ใส่ความเห็น

พอเพียง เลี้ยงไก่


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต่อเนื่อง ต่อยอดการเลี้ยงไก่ เพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่จากคุณครูสาคร ยงค์อำนวย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง-ชุมชน

| ใส่ความเห็น

ปูกระเบื้องหน้าห้องเรียน 5 ห้อง


ผอ.บุญช่วย ความดี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงอาคารเรียน โดยการปูกระเบื้องหน้าห้องเรียน 5 ห้อง เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ให้การจัดการศึกษามีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการ ใกล้แล้วเสร็จ

| ใส่ความเห็น

โล่รางวัลสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย-บรรยายธรรม


ผอ.บุญช่วย ความดี ส่งเสริมให้คณะครูฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ฝึกสอนโดยคุณครูสาคร ยงค์อำนวย ได้รับโล่รางวัลเป็นที่ภาคภูมิใจยิ่ง สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและชุมชน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา และวันกตัญญูแห่งชาติ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

| ใส่ความเห็น